Tampere

Tampereen kaupungin talous toteutui viime vuonna arvioitua paremmin, vaikka vuoteen 2010 lähdettiinkin synkissä tunnelmissa, kun taantuma
syveni ja bruttokansantuote putosi peräti 8 prosenttia.

Suotuisan kehityksen taustalla olivat odotettua parempi talouskehitys, kaupungin verotulojen kasvu, onnistuneet säästötoimet sekä Tietotekniikka
Liikelaitoksen liiketoiminnan myynti. Kaupunginvaltuusto tasapainotti talousarviota muun muassa korottamalla kunnallis- ja kiinteistöveroa sekä
karsimalla investointeja. Kaupungin henkilöstöä kannustettiin pitämään palkattomia vapaita ja parantamaan työn tuottavuutta. Myös kaupungin
toimintamalli toi lisää vaikuttavuutta ja tehokkuutta toimintaan.

Hyvään taloudelliseen kehitykseenvaikutti osaltaan sekin, että menot onnistuttiin pitämään kurissa. Kaupungin nettomenot kasvoivat viime  vuonna 3,2 prosenttia, mikä on vähemmän kuin keskimäärin kuntasektorilla.
Verotuloja kertyi 758 miljoonaa euroa, joka on 5,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009. Nettoinvestointien määrä oli 150,4 miljoonaa euroa. Summa kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 18,7 miljoonaa  euroa. Tilikauden tulos muodostui 38,6 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi.

Lainakanta kasvoi viime vuonna 29,1 miljoonaa euroa, mutta raha varat lisääntyivät 32 miljoonaa euroa. Vuoden lopussa kaupungilla oli lainaa
312,1 miljoonaa euroa eli 1 464 euroa asukasta kohden. Se on 126 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Monet mittavat hankkeet etenivät viime vuoden aikana, muun muassa Kansi ja Keskusareena -hanke, Rantaväylän tunneli ja Ranta-Tampella sekä
katuraitiotie. Tampereen väestönkasvu hidastuihieman edellisistä vuosista. Vuoden 2010 lopussa Tampereella oli 213 217 asukasta. Väkiluku kasvoi edellisvuodesta 1 710 henkilöllä.

Tampereen kaupunkiseudun väkiluku oli 356 826 henkilöä. Tilaajapuolella suu rimmat poikkea mat budjetista syntyivät terveyden ja toimin ta ky vyn edistämi sen sekä lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinproses seis sa. Terveyden ja toiminta ky vyn edistämisessä toi mintaku lut ylittyivät 6,5 miljoonalla eurolla, mikä johtui pääasiassa siitä, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä tilattujen erikoissairaanhoidon palvelujen määrä ylitti budjetoidut tilaukset.

Lasten ja nuorten palveluissa toiminta kulut ylittyivät 2,8 miljoonaa euroa. Ylitys selittyy lähinnä lakisääteisen kotihoidon tuen piirissä olevien lasten määrän kasvulla, joka nosti kotihoidon tuen ja Tam pere-lisän kustannuksia. Tuottajapuolella erikoissairaanhoidon tuotantoalueen tulos jäi 2,1 miljoonaa euroa tavoitteestaan.

Tämäkin johtui kaupunkilaisten suunniteltua suuremmasta palveluiden tarpeesta. Strategian tavoitteista suurin osa toteutui Viime vuosi oli  ampere virtaa -kaupunkistrategian ensimmäinen toteutusvuosi. Strategian tavoitteista suurin osa toteutui suunnitellulla tavalla. Tästä ovat  soituksena muun muassa uusien ennaltaehkäisevien palvelujen käyttöönotto, ikäihmisten kotona asumisen lisääntyminen, seudullisen yhteistyön tiivistyminen ja joukkoliikenteen matkustajamäärien kasvu. Vuoden 2010 aikana parantunut taloudellinen tilanne heijastui myös kaupungin tulokseen. Tampereen työttömyysaste oli vuoden 2010 joulukuussa laskenut 13,9 prosenttiin, joka oli 1,7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Tampereella uusia työpaikkoja on syntynyt erityisesti informaatio- ja viestintäalalle sekä luovilla toimialoilla. Seutukunnassa syntyi viime vuoden
aikana 2611 uutta yritystä. Uusia asuntoja Tampereella valmistui viime vuonna 1098, mikä on pienin määrä 50 vuoteen. Vaikka kaupungin  uoden 2010 taloudellinen tulos olikin ennakoitua parempi, kaupungin talousjohdon mielestä menojen hillitseminen on edelleen tarpeen. Talousnäkymät
maailmalla ovat edelleen epävarmat ja taantuman seurauksia parannellaan vielä pitkään. Niinpä kaupungin on pidettävä kiinni nykyisestä aloussuunnitelmasta, jossa menojen kasvuksi sallitaan korkeintaan 2,5 prosenttia. Tämä edellyttää malttia uusien palvelujen käynnistämisessä tai nykyisen palvelutason parantamisessa