Rakentamisen periaatteet ratkaistiin

Pispalan ja Tahmelan asemakaavojen uusimiseen liittyvä rakentamisen periaateratkaisu on tehty. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi maaliskuussa asemakaavojen uudistamisen pohjaksi linjauksen, jossa otetaan kantaa suojelumääräyksiin, rakennusoikeuteen sekä rakentamisen ohjauksen keinoihin. Kaavamuutosten tavoitteena on ainutlaatuisen miljöön säilyttäminen ja kehittäminen. Asemakaavojen uudistamisen tavoitteena on Pispalan arvokkaan miljöön säilyttäminen ja kehittäminen.

Pispalaan halutaan edelleen yksinkertaista, selkeää ja aitoa rakentamista eli Pispalan henkeä tähän päivään, arkkitehti Minna Kiviluoto tiivistää hyväksyttyjä periaatteita. Ratkaisun apuna oli konsulttityönä tehty selvitys, jossa kymmenelle haastavalle pispalalaiselle tontille tehtiin tontinkäyttösuunnitelmat. Työn yhteydessä tutkittiin mahdollisuuksia sijoittaa tonteille nykyisen, vuonna 1978 voimaan tulleen kaavan mahdollistaman rakennusoikeuden verran rakentamista.

 

Rakennustehokkuus keskimäärin ennallaan Hyväksytyn periaatteen mukaan tonttitehokkuuden yleinen linja e = 0,5 on sama kuin nykyisessäkin kaavassa. Kaavan ajanmukaistamisen jälkeen ei kuitenkaan enää sallita maanpäällisiä kellarikerroksia varsinaisen rakennusoikeuden lisäksi vaan uudisrakennuksissa kaikki pääosin maanpinnan yläpuolella olevat tilat lasketaan kerrosalaan. Ajatuksena on, että perustellusta syystä rakennustehokkuutta voidaan joissain kohdin maltillisesti nostaa tai laskea keskimääräisestä, kunhan tavoitteet toteutuvat ja ratkaisut tehdään perustellusti ja tasapuolisesti.

Perusteltu syy voi olla muun muassa ympäristöhäiriöiden torjunta, erilainen käyttötarkoitus tai tontin liikenteelliset olosuhteet. Vanhan rakennuksen muutosten ja laajentamisen ohjaamisessa on olennaisempaa, miltä lopputulos näyttää ja miten se sopii Pispalaan kuin se paljonko rakennusoikeutta käytetään. Korottaminen, lisäsiipien rakentaminen ja muu laajentaminen pyritään mahdollistamaan niin kuin Pispalassa on aina tehty. Pikku mökki on voinut vuosien saatossa laajentua isoksikin rakennukseksi.

Kaavassa varataan maakuntamuseolle lausuntomahdollisuus kulttuuriympäristöä koskevissa merkittävissä hankkeissa. – Ajatuksena on, että vanhalle talolle annetaan mahdollisuuksia laajentua, jotta se kannattaisi säilyttää sen sijaan että rakennettaisiin uusi, Riikka Rahkonen kiteyttää.

 

Suojelua ja kannustimia Pispalan arvokkaan miljöön säilyttä- miseksi tarvitaan suojelumääräyksiä. Koko alueelle tulee yleismääräys, jossa todetaan alueen valtakunnallinen arvo.

Arvokkaille osa-alueille ja pihapiireille on tulossa suojelumerkinnät. Arvokkaille rakennuksille on tulossa kaksi suojelumerkintää, joista tiukempi kieltää purkamisen, lievemmässä rakennusvalvontaviranomainen voi myöntää luvan korvaavalle rakennukselle. Suojeluun pyritään myös kannustamaan erilaisilla keinoilla.

Suojeltavassa talossa saa laajentaa ulkokuoren sisällä ja kohteesta riippuen laajentaa vanhaa suuremmaksi kuin mitä uuden rakennuksen rakennusoikeus olisi. Suojellun rakennuksen rakennusoikeus voidaan myös osoittaa käytettyä pienemmäksi, millä mahdollistetaan lisärakentaminen toiseen rakennukseen.

Kaavaluonnosta laadittaessa paneudutaan kannustimien tarkoituksenmukaiseen ja tasapuoliseen osoittamiseen. Suojelumerkintä voi myös hyödyttää kiinteistönomistajaa, kun haetaan esimerkiksi korjausavustuksia tai sillä voi saada helpotuksia kiristyvistä energiatehokkuusvaatimuksista. Jatkotyössä on tarkoitus tutkia alueiden ominaispiirteitä kortteli- ja tonttikohtaisesti, jotta voidaan toisaalta kannustaa suojelemiseen ja toisaalta mahdollistaa Pispalan kehittyminen.

Tavoitteena on alueen monipuolisuuden ja luonteen säilyttäminen. Ykkösalueesta asemakaavaluonnos Seuraava asemakaavoituksen vaihe on Pispalan ensimmäisen kaava-alueen luonnos. Kaava-alue käydään nyt hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti läpi. Asemakaavamuutoksen luonnoksen jälkeen on vuorossa asemakaavaehdotuksen laatiminen.

Kolmeen eri asemakaavavaiheeseen jaetun Pispalan toinen kaava-alue on vuorossa vuonna 2012 ja kolmas alue 2013. Pispalan asemakaavoitukseen liittyen järjestetään jatkossa yleisötilaisuuksia, joihin ovat tervetulleita kaikkien kaava-alueiden asukkaat. Lisäksi on tarkoitus järjestää ryhmätapaamisia niille kiinteistönomistajille, joiden tonteille on tulossa suojelumerkintöjä.

Asemakaavojen uusimisen tavoitteena on, että maailman ainoa Pispala on jatkossakin ainutlaatuinen ja tunnistettavissa Pispalaksi, mutta myös muutoksia sallitaan Pispalan perinteen mukaisesti.